Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Igloopol” w Dębicy

 

I.Postanowienia ogólne


1.Regulamin określa zasady korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta, w szczególności zakładania,

   udostępniania i wykorzystania indywidualnego konta Użytkownika, zapewniającego dostęp do usług oferowanych przez

   Spółdzielnię „Igloopol” za pomocą Internetu.

2. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta dostępne jest pod adresem: ibok.smigloopol.pl

3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

-  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Igloopol” – Spółdzielnia Mieszkaniowa Igloopol w Dębicy,

   ul. Brzegowa 23; 39–200 Dębica

eBOK–Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta;

-  Klient–osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Igloopol”Dębica;

-  Użytkownik–Klient zarejestrowany w eBOK posiadający Login oraz Hasło;

-  Login–ciąg znaków identyfikujących jednoznacznie Użytkownika w eBOK.

Hasło–kombinacja znaków (min.7 w tym znak specjalny, np. $#),zapewniająca Użytkownikowi wyłączność

   dostępu do eBOK.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

    (tekst jednolity Dz.U.2016  poz. 922) jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Igloopol”z siedzibą w Dębicy,

   ul. Brzegowa 23, 39-200 Dębica. Użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe, które będą przetwarzane

   wyłącznie w celu założenia i użytkowania konta w serwisie eBOK. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich

   danych osobowych oraz ich poprawiania.


II. Warunki udostępnienia konta


Warunkiem utworzenia i udostępnienia Klientowi konta w eBOK jest:

1. Złożenie przez Klienta w eBOK wniosku o założenie konta. Dane wskazane przez Klienta winny być zgodne z danymi

     zawartymi w dokumentach Spółdzielni.

2. Stworzenie profilu klienta na platformie eBOK poprzez zakładkę dostępną za pomocą adresu: ibok.smigloopol.pl

3. Zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu.

4. Posiadanie i podanie przez Klienta adresu e-mail.


III.Zasady korzystania z eBOK


1. Korzystanie z eBOK jest bezpłatne.

2. Użytkownik może korzystać z następujących funkcji eBOK:

-   Płatności– informacje o płatnościach również z datą zapłaty,

-   Rozrachunki–informacje w poszczególnych miesiącach danego roku o należnościach,odsetkach oraz wpłatach

    z uwzględnieniem nadpłaty i niedopłaty,

-   Odsetki–informacje o wystawionych odsetkach oraz ich zapłaty,

-  Liczniki –informacje o wodomierzach oraz ich historycznych odczytach w poszczególnych okresach

    rozliczeniowych,

-   Składniki opłat – podgląd, które składniki wyświetlane są na stronie internetowej,

-   Zgłoszenia –zgłoszenie lub złożenie zapytania do Spółdzielni Mieszkaniowej „Igloopol”

-   Dokumenty –pliku udostępnione przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Igloopol” do pobrania,

-   Mój profil –miejsce do zweryfikowania swoich danych w systemach Spółdzielni Mieszkaniowej „Igloopol”,

-   Zmiana hasła– możliwość zmiany hasła do systemu eBOK


IV.Informacje techniczne


1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Igloopol” nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do serwisu eBOK.

2. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Igloopol” podejmie wszelkie możliwe działania, aby zapewnić poprawne działanie eBOK,

     w zakresie możliwości wynikających z dostępnego poziomu technicznego.

3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Igloopol” ma prawo zablokować dostęp do konta, w przypadku stwierdzenia korzystania

     z niego przez Użytkownika w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem lub przepisami prawa.

4. Zgłoszenie przez Użytkowników wszelkich nieprawidłowości lub uwag odnośnie działania eBOK możliwe jest

    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rozliczenia@smigloopol.pl lub pod numerem telefonu

    (14) 670 57 92 .

    Spółdzielnia Mieszkaniowa „Igloopol” zastrzega sobie prawo zmiany zasad funkcjonowania eBOK.

    O zmianach Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

6. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Igloopol” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zmiany

    stają się obowiązujące po okresie 2 tygodni od opublikowania ich na stronie http://smigloopol.pl


V. Zakres odpowiedzialności i uprawnień Użytkownika


1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzone dane w formularzu zgłoszeniowym oraz za dyspozycje

    przekazane poprzez eBOK;

2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z eBOK zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa

    oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności do:

-       niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych Użytkowników;

-       nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z eBOK;

-       bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu.

3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Igloopol” przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz

    bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. Niemniej celowe jest korzystanie przez Użytkowników

    z oprogramowania antywirusowego oraz zmiana hasła dostępowego do eBOK co 30 dni.

4. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z użytkowania eBOK w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje

   zmian wprowadzonych do Regulaminu. Rezygnacja winna zostać zgłoszona przez eBOK. Po uzyskaniu informacji

   o rezygnacji z użytkowania eBOK,Spółdzielnia Mieszkaniowa „Igloopol” usuwa konto Użytkownika w terminie do 7 dni

   od daty powzięcia informacji o rezygnacji Użytkownika.

5. W przypadku zmiany danych podanych przy składaniu Wniosku Użytkownik jest zobowiązany do ich aktualizacji

   w eBOK. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Igloopol” nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki

   dla Klienta,wynikające z braku posiadania aktualnych danych.

6. Akceptując Regulamin klient wyraża zgodę na wykonanie usługi,polegającej na wysyłaniu i odbieraniu danych

    za pomocą systemów teleinformatycznych, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych

   w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 171,poz. 1800 z późn. zm.).

7. Dane osobowe klientów przetwarzane są na podstawie art. 23ust. 1pkt 3 ustawy z dnia 29sierpnia 1997 r. o ochronie

  danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.  2016poz.  922) w związku ze świadczeniem przez Spółdzielnię „Igloopol”

  usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną

  (Dz. U. z 2002 r. nr 144poz. 1204 z późn. zm.).


VI. Zakres odpowiedzialności i uprawnień Spółdzielni Mieszkaniowej „Igloopol” .


1. W przypadku niezgodności danych Klienta wynikających z umowy w odniesieniu do przedłożonego wniosku,

   Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Igloopol” zastrzega sobie możliwość zawieszenia czynności związanych z utworzeniem

   i udostępnieniem konta eBOK do czasu wyjaśnienia przyczyn rozbieżności.

2. Wyjaśnienie przyczyn rozbieżności opisanych w pkt. VI. 1. w pierwszej kolejności będzie polegało na poinformowaniu

    Klienta o podjętej próbie założenia konta eBOK i niespójności danych pomiędzy wnioskiem a danymi zawartymi

   w dokumentach Spółdzielni. W przypadku potwierdzenia przez Klienta faktu złożenia wniosku oraz po wyjaśnieniu

   przyczyn rozbieżności Spółdzielnia Mieszkaniowa „Igloopol” uruchomi niezwłocznie procedurę aktywacji konta eBOK.

3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Igloopol” zastrzega sobie możliwość udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi, dotyczących

   jego zgłoszeń w eBOK w terminie do 14 dni od dnia zamieszczenia przez Użytkownika zgłoszenia (zapytania, uwagi,

   itp.). W szczególnie trudnych wypadkach termin może ulec wydłużeniu

4. Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Igloopol” zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania odczytu wodomierza podanego

    przez Użytkownika w eBOK w sytuacji, gdy jest on niezgodny z okresem rozliczeniowym, istnieje domniemanie,

    że odczyt jest błędny (np.podane wskazanie licznika jest znacząco niższe lub znacząco zawyżone w stosunku

   do uprzednich) lub gdy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Igloopol” dokonała już odczytu wodomierza. Spółdzielnia

   Mieszkaniowa „Igloopol” w takiej sytuacji zamieści stosowny komentarz w eBOK o przyczynie odmowy uwzględnienia

   odczytu.

5. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Igloopol” odpowiada za bezpieczeństwo informacji o Użytkownikach eBOK z wyłączeniem

    sytuacji gdy Użytkownik udostępnił osobom trzecim swój Login i Hasło, nawet w sposób niezamierzony (włamania

    i wirusy komputerowe, itp.).

6. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Igloopol” posiada urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych

    osobowych zapewniające poziom bezpieczeństwa określony, jako wysoki w rozporządzeniu Ministra Spraw

   Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych

   oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące

   do przetwarzania danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 Nr 100poz. 1024).

7. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Igloopol” nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki dla Klienta,

   wynikające z udostępnienia przez Klienta Loginu i Hasła osobom trzecim.

8. Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Igloopol” nie odpowiada za szybkość przesłanych danych i ich ograniczenia wynikające

   z uwarunkowań technicznych, technologicznych, systemowych oraz rodzajów łącz transmisyjnych.


VII. Postanowienia końcowe


Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.11.2020r.